Завідувач

Бєлко Тетяна Володимирівна

 

Сторінка методиста
Корисні посилання

Портал превентивної освіти 

http://autta.org.ua/

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

Законодавство України

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/main/a#Find

ХАНО

http://edu-post-diploma.kharkov.ua/

Український центр оцінювання якості освіти

http://testportal.gov.ua/

Освітній портал ПедПреса

http://pedpresa.ua/

 

Спонсорська допомога
Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук
Поточна діяльність | Статут Дворічанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 „Колосок”
Статут Дворічанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №1 „Колосок”

 

СТАТУТ

Дворічанського

дошкільного навчального закладу (ясла-садок)№1

Колосок”

 

Дворічанської селищної ради Дворічанського району Харківської області

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дворічанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№1 „Колосок” Дворічанської селищної ради Дворічанського району Харківської області створено на підставі рішення Дворічанської районної ради від 29 вересня 1982 року № 405

1.2. Адреса дошкільного закладу:

62700, Харківська область,

Дворічанський район,

смт Дворічна,

вул.. Слобожанська, 62

тел. 7-62-53

1.3. Засновник Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1„Колосок” Дворічанської селищної ради Дворічанського району Харківської області є Дворічанська селищна рада.

Дворічанська селищна рада здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матері­алами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх госпо­дарське обслуговування, харчування та медичне обслугову­вання дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Кон­ституцією України, Законами України "Про освіту", "Про до­шкільну освіту", Положенням про дошкільний навчальний за­клад Украйні (далі — Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 p. № 305, інши­ми нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.5. Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, за­доволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлен­ні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духов­ного розвитку.

1.6. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалі­зацію основних завдань дошкільної освіти; збереження та зміц­нення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпе­чення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.7. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здій­снює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним за­конодавством, Положенням та даним статутом.

1.8. Дошкільний заклад несе відповідальність перед осо­бою, суспільством і державою за:

* реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначе­них Законом України «Про дошкільну освіту»;

* забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

* дотримання фінансової дисципліни та збереження матері­ально-технічної бази.

1.9. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укла­дені між ними.

 

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на 280 місць.

 

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей, та може організовувати групи з короткотривалим перебуванням дітей, та короткотривале перебування дітей в групах.

2.4. Наповнюваність груп дітьми у відповідності до чинного законодавства

2.5. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхід­но пред’явити:

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- свідоцтво про народження дитини ;

- заяву;

- документи для встановлення батьківської плати.

2.6. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі державної комунальної форм власності у разі ЇЇ хвороби, ка­рантину, санаторні лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також літній період (75 днів).

2.7. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійс­нюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом одного місяця;

- за пропуски дошкільного закладу без поважних причин до 3 днів.

2.8. Письмове повідомлення батьків або осіб які замінюють, про відрахування дитини здійснюється в 10- денний термін.

2.9 Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат над дітьми свого мікрорайону (смт Дворічна). Рішення сільської ради про закріплену територію рішення № 6 від 25.02.2016 р.

 

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу з 7 години до 17 години.

Чергова група працює до 17 год. 30 хв.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповід­но до річного

плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

 

4.3. План роботи Дворічанського ДНЗ (ясла-садок) №1„Колосок” схвалюється педагогічною радою закладу, затвер­джується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Дворічанської РДА.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується у відповідності до чинного законодавства.

4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здій­снюється за програмою затвердженої Міністерством освіти і науки України.

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за та­кими пріоритетними напрямами:

- художньо - естетичний;

- фізкультурно-оздоровчий;

- екологічний.

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється відповідно до чинного законодавства та рішенням власника.

5.2. У дошкільному закладі організоване 3-х разове гаряче харчування дітей

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітар­ним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриман­ням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного закладу.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється Дворічанською центральною районною лікарнею на безоплатній основі.

6.2. Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних огля­дів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриман­ням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує на­лежні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкіль­ному закладі є: діти дошкільного віку. керівник, заступники ке­рівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матері­ального та морального заохочення:

- грошові премії;

- вручення подяк;

- нагородження дипломами та грамотами;

- надання квитків на районні заходи.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

* безпечні та нешкідливі для здоров'я-умови утримання, роз­витку, виховання і навчання;

* захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному роз­витку;

* захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насиль­ства, приниження її гідності;

* здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

* обирати і бути обраними до органів громадського само­врядування закладу;

* звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

* брати участь в покращанні організації навчально-виховно­го процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

* відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг

* захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних дер­жавних органах і суді. Батьки або особи, які тих замінюють, зобов'язані:

* своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкіль­ному закладі у встановленому порядку;

* своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість ' відсутності або хвороби дитини;

* слідкувати за станом здоров'я дитини;

* інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного за­кладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогіч­ну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а та­кож фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством Украї­ни про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими від­повідно до них, правилами

внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

* на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і за­собів роботи з дітьми;

* брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

* на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднан­нях, нарадах тощо;

* проводити в установленому порядку науково-дослідну, екс­периментальну, пошукову роботу;

* вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

* на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до . законодавства;

* об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена зако­нодавством;

* на захист професійної честі та власної гідності;

* інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

* виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

* дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдсь­кої моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

* забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

* брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогіч­ної майстерності, загальнополітичної культури;

* виконувати накази та розпорядження керівництва;

* інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідувачем.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідаль­ність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять два рази на рік бе­зоплатні медичні огляди в Дворічанській ЦРЛ.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підляга­ють атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педа­гогічних працівників України, затвердженого Міністерством осві­ти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного дого­вору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного за­кладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Дворічанської РДА з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного закладу;

• відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визна­чених Законом України "Про дошкільну освіту", та забез­печення рівня дошкільної освіти у межах державних ви­мог до її змісту і обсягу;

* здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

• діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

* розпоряджається в установленому порядку майном і кош­тами дошкільного закладу; і відповідає за дотримання фі­нансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

• приймає на роботу та звільняє з роботи працівників до­шкільного закладу;

• видає у межах своєї компетенції накази та розпоряджен­ня, контролює їх виконання;

* затверджує штатний розклад за погодженням із засновни­ком (власником) дошкільного закладу;

* контролює організацію харчування і медичного обслугову­вання дітей;

• затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові Інструкції працівників за погодженням з проф­спілковим комітетом;

< забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життє­діяльності дітей і працівників;

* контролює відповідність застосованих форм, методів і за­собів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, пси­хофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

* підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочуючи пошуки, дослідно-експериментальну ро­боту педагогів;

• організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

* щороку звітує про навчально-виховну, методичну, еконо­мічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного на­вчального закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.2. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному за­кладі — педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його за­ступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спе­ціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запро­шеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

Педагогічна рада закладу:

* розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкіль­ному закладі та приймає відповідні рішення;

• організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогіч­них працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впроваджен­ня досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

• приймає рішення з інших питань професійної діяльності

педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.3. Органом громадського самоврядування закладу є за­гальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх заміню­ють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкіль­ного закладу-20, батьків-81. Термін їх повноважень становить 1 рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх, Загальні збори:

* приймають Статут, зміни і доповнення;

* обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, вста­новлюють терміни її повноважень;

* заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкіль­ного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

*розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

* затверджують основні напрями вдосконалення роботи і роз­витку дошкільного закладу.

8.4. У період між загальними зборами діє рада дошкільно­го закладу

Кількість засідань ради призначається за потребою. Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (праців­ники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних збо­рів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкіль­ної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази. поповнення Й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо мо­рального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педаго­гічної освіти батьків сприяє організації заготовки овочів та картоплі на рік.

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1. Відповідно до рішення Дворічанської селищної ради № __ від"___"_____20_ p. дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

9.2. Рішенням Дворічанської селищної риди від 23.12.2003р. виділена присадибна ділянка площею 0,62 га .

 

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1. Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

* засновника(власника);

* відповідних бюджетів (для державних і комунальних закла­дів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансуван­ня; батьків або осіб, які їх замінюють;

* добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юри­дичних осіб.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

* придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та ін­ше майно;

* отримувати допомогу від підприємств, установ, організа­цій або фізичних осіб;

* здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юри­дичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Державна статистична звітність про діяльність дошкільного закладу здійснюється за формою № 85-к , затвердженою наказом Мінстату України від 16.08.1995 року № 210.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського облі­ку в дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки Украї­ни та централізованою бухгалтерією Дворічанської селищної ради .

За рішенням Дворічанської селищної ради бухгалтерський облік здій­снюється через централізовану бухгалтерію.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкіль­ного заклад державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним закладом дер­жавних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Дворічанської РДА.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов'яза­ного з навчально-виховним процесом, встановлюється Дворічанською селищною радою.

 

 

Керівник закладу _________________ Т.М.Тріщова

 

 

Приєднані документи
Переглядів: 3051
Дата публікації: 07:09 14.06.2017